wyszukiwanie zaawansowane
1 » Regulamin2

Kontakt

  • NIP: PL 6372026306
  • E-mail:biuro@krewetkowyswiat.pl
  • Telefon+48 724 62 68 69
  • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 21.00, w soboty 10.00 - 14.00 zamówienia online 24h/d

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
sklep.krewetkowyswiat.pl

§ 1
Postanowienia wstępne

1.    Sprzedawcą w sklepie internetowym sklep.krewetkowyswiat.pl, dostępnym pod adresem internetowym sklep.krewetkowyswiat.pl jest Paweł Opryszek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KREWETKOWY ŚWIAT Paweł Opryszek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 6372026306, REGON 120668200.
2.    Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
3.    Regulamin sklepu stanowi integralną część umowy sprzedaży z Klientem.

 
§ 2
Definicje

1.    Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
2.    Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
3.    Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4.    Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
5.    Konto – udostępniona przez Sprzedającego Klientowi przestrzeń w Sklepie, za pomocą której gromadzone są dane służące realizacji składanych zamówień w Sklepie podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
6.    Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości towarów.
7.    Login – oznaczenie Klienta (ciąg znaków) określone przez Klienta w chwili tworzenia Konta Klienta, umożliwiający późniejszą jego identyfikację.
8.    Hasło – ciąg znaków wybranych przez Klienta, który powinien składać się z co najmniej 6 znaków umożliwiający logowanie się do Konta Klienta.
9.    Przedsiębiorca – korzystająca ze Sklepu osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, o której mowa w art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2014 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
10.    Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
11.    Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sklep.krewetkowyswiat.pl, w którym zamówienia składa się za pośrednictwem strony internetowej, a realizacja zamówienia dokonywana jest za pośrednictwem dostawców, bądź bezpośrednio przez Sprzedawcę przy odbiorze osobistym.
12.    Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TRANS-SPOT Paweł Opryszek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 6372026306, REGON 120668200.
13.    Towar - dostępne w Sklepie produkty i usługi mające określoną cenę, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14.    Umowa Sprzedaży - zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na kupującego własności rzeczy i jej wydania oraz zobowiązanie kupującego do jej odbioru i zapłaty ceny dokonane za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przewiduje się również, że stosowanie do cech Towaru rezultat wynikający z umowy sprzedaży osiągnięty może zostać poprzez zawarcie  umowy o świadczenie usług lub umowy o dzieło.
15.    Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach  Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
16.    Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru lub Towarów ze Sprzedawcą.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1.    Adres Sprzedawcy: Siercza nr 318, 32-020 Wieliczka.
2.    Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@krewetkowyswiat.pl
3.    Numer telefonu Sprzedawcy : +48 724-62-68-69
4.    Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: BRE BANK S.A. 22 1140 2004 0000 3502 7667 7090
5.    Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6.    Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach :  9-17

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Towary, niezbędne są:
a.    urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu …………………………….,
b.    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c.    włączona obsługa plików cookies,,
d.    ………………………………

§ 5
Informacje ogólne

1.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2.    Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
4.    Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie do treści umieszczonych na stronie internetowej Sklepu, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
5.    Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

1.    Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych : ………………………………………………………
2.    Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3.    Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4.    Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty.
5.    Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
6.    W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
7.    Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

1.    Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2.    Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3.    W celu złożenia Zamówienia należy:
a)    zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
b)    wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
c)    zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
d)    jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Towaru), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
e)    kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
f)    wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
4.    Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
5.    Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
6.    Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
7.    Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.
 

§ 8
Płatność

 
1.    Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia, z wyjątkiem ust. 2 niniejszego paragrafu.
2.    Gdy charakter przedmiotu Umowy ze względu na swoją specyfikę nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny oraz podania możliwej formy transportu, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport i sposobie transportu oraz o innych kosztach, będzie podana przekazana indywidualnie Klientowi drogą elektroniczną lub/albo telefoniczną.
3.    Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a)    przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
b)    przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy z opcją odbioru osobistego w Punkcie Odbioru Osobistego (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w Punkcie Odbioru Osobistego, po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
c)    przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności DotPay, obsługiwany przez firmę DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu DotPay o dokonaniu płatności przez Klienta);
d)    gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).
4.    Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 3 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.
5.    W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 9
Dostawa

1.    Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Unii Europejskiej.
2.    Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia oraz o możliwych terminach wysyłki, biorąc pod uwagę szczególną specyfikę wysyłanych produktów, w tym żywych zwierząt należących do bezkręgowców.
3.    Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych.
4.    Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Towaru:
a.    preferowany odbiór osobisty dostępny pod adresem
b.    alternatywna forma dostawy – przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, każdorazowo uzgodniona z Klientem.
5.    W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
6.    Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu oraz powinien samodzielnie udokumentować uszkodzenia w formie zdjęć.
7.    Towar dostarczany jest pod adres Klienta, wskazany w formularzu zamówienia. Klient nie może żądać od Sprzedawcy dostarczenia przesyłki pod inny adres.
8.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem pomimo dwukrotnego awizowania oraz błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu.
9.    Sprzedawca jako rzetelny przedsiębiorca pomimo, iż bezkręgowce wyłączone zostały z ustawy o ochronie zwierząt (Dz.U.2013.856 t.j.) ze względu na dobro krewetek preferuje odbiór osobisty, pozostawiając jednakże Klientowi możliwość innej formy transportu, która zostanie każdorazowo indywidualnie uzgodniona.
10.    Przesyłka wysyłana kurierem jest odpowiednio zabezpieczona, tj.
a.    krewetki znajdują się w szczelnych woreczkach foliowych wypełnionych w 30% wodą
b.    woreczki foliowe pakowane są w opakowania styropianowe  zapewniające optymalną temperaturę oraz ciemność niepozwalającą na dodatkowy stres zwierzęcia podczas transportu.
Jest to forma transportu pozwalająca przeżyć tym bezkręgowcom …. dni w temperaturze od…. do …..

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

1.    Poza zastrzeżeniami art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2.    Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3.    W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4.    W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
5.    Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
6.    Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia na adres Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
7.    W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
8.    Skutki odstąpienia od Umowy:
a.    W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b.    W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c.    Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d.    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem.
e.    Konsument powinien odesłać Towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Towar z paragonem fiskalnym przed upływem terminu 14 dni.
f.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, także koszty zwrotu Towaru, jeśli ze względu na swój charakter Towar ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
g.    Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zwracany w tym trybie Towar nie może nosić śladów zużycia, ani jakiegokolwiek zniszczenia.

§ 11
Reklamacja i gwarancja

1.    W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji zgodnie z przepisami zawartymi w kodeksie cywilnym.
2.    Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
3.    Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. szczegółowe dane dotyczące zakupu (datę zakupu, numer faktury/paragonu) zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
4.    Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres uzgodniony ze sprzedawcą.
8. W przypadku, gdy na Towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Towar w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Towaru.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
W przypadku ewentualnych sporów Sprzedawca zastrzega sobie prawo każdorazowego podjęcia decyzji o wyrażeniu zgody lub braku zgody na skierowanie sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd polubowny.
 

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1.    Administratorem  danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2.    Dane osobowe Klientów zbierane są przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym .
3.    Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl